วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision):

ชาวบันนังสตาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

พันธกิจ (mission):

1. ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประชาชนให้สามารถดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พัฒนาองค์กรและระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

3. เสริมสร้างสุขภาพและความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและความพอเพียง

4. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ภายใต้คำว่า“เจ้าของระบบสุขภาพร่วมกัน”

5. พัฒนาองค์กรในการบริหารการเงินการคลังและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม (values):

TOP = Team Originality People-centered approach

T : teamwork การทำงานเป็นทีม

O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

อัตลักษณ์องค์กร (Identity):

ตรงต่อเวลา บริการเป็นมิตร จิตสาธารณะ

โรงพยาบาลบันนังสตา

แบบประเมินความพึงพอใจ
บริการอื่น ๆ
ติดต่อเรา

302 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทร : 073-289142  |  Fax : 073-289052
อีเมล : bnhnangta@gmail.com

แผนที่