กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

การรักษาพยาบาลเงินเชื่อ ระเบียบเงินบำรุง ขรก.พลเรือน(แก้ไข)

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ระเบียบการเงินการคลังฯ 2562

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2555

โรงพยาบาลบันนังสตา

แบบประเมินความพึงพอใจ
บริการอื่น ๆ
ติดต่อเรา

302 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทร : 073-289142  |  Fax : 073-289052
อีเมล : bnhnangta@gmail.com

แผนที่