ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลบันนังสตา

แบบประเมินความพึงพอใจ
บริการอื่น ๆ
ติดต่อเรา

302 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทร : 073-289142  |  Fax : 073-289052
อีเมล : bnhnangta@gmail.com

แผนที่